Browse Items (1 total)

  • Tags: ทักษะการดำรงชีวิต

44.องค์ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต.pdf
“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้ ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ให้แก่เยาวชนจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด ”
พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2