คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (43 total)

  • Tags: วัยรุ่น

84.2566วัยรุ่นเอยมีอะไรจะบอก.pdf
“วัยรุ่น วัยของการค้นหาและเข้าใจตนเอง” เล่มนี้ขึ้
นเพือเผยแพร่ ให้แกนนําและสมาชิก TO BE NUMBER ONE
นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการค้นหาและเข้าใจตนเอง ตลอดจน
พัฒนาตนเองสําหรับการเตรียมตัวเป็ นผู้ ใหญ่ที่สามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Position: 427 (807 views)

83.2566วัยรุ่นวัยของการค้นหา.pdf
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญทีต้องเตรียมความพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยทีมีการเปลี่ยนแปลงทังร่างกายและจิตใจ ดังนั้นวัยรุ่นต้องเรียนรู้และเข้าใจเพือการปรับตัวที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านีมักส่งผลต่อการเรียนรู้ของวัยรุ่น หนังสือ “วัยรุ่นเอย มีอะไรจะบอก…

Position: 1308 (217 views)

69.2564สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด.pdf
“สอนวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด”เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาอ่านง่ายให้ข้อคิด
และแนวทางที่สำคัญเพื่อเข้าถึงใจวัยรุ่น…

Position: 1375 (152 views)

โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็กและวัยรุ่น.pdf
ภาวะเครียดภายหลังเหตุการณ์รุนแรงในแง่ อุบัติการณ์ อาการทางคลินิก โรคที่พบร่วม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค และการบำบัดรักษา จะช่วยให้เข้าใจโรค PTSD ในเด็ก

Position: 1334 (187 views)

Screenshot (126).png
คลิปวีดีโอ เรื่อง การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว มีทั้งหมด 8 ตอน
ตอนที่ 1 การเรียนที่ใฝ่ฝันของ มิ้น
ตอนที่ 2 ปาร์ตี้สังสรรค์ของฉัน และผองเพื่อน
ตอนที่ 3 My Puppy Love
ตอนที่ 4 เทรน มีความคิดต่างจากพ่อ
ตอนที่ 5 งานอดิเรกของปอนด์
ตอนที่ 6 กีกี้…

Position: 1320 (201 views)

1_E-book Mental Health Care ดูแลสุขภาพใจวัยทีน โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (1).pdf
แนะนำแหล่งปรึกษาปัญหาสุขภาพใจ รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกที่มีจิตแพทย์กรุงเทพมหานคร เส้นทางเข้าถึงจิตแพทย์ ประเมินสุขภาพใจและคุณภาพชีวิต ประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

Position: 1394 (142 views)

icantalk.pdf
ปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รวบรวมองค์ความรู้ มาจัดหมวดหมู่ใหม่แบ่งตามช่วงวัยของเด็กเป็น วัยเด็กเล็ก เด็กวัยเรืยน วัยรุ่นและสาระความรู้สำหรับครอบครัว…

Position: 1416 (127 views)

ilovepdf_merged (5).pdf
คู่มือสำหรับแกนนำวัยรุ่น เพื่อให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติในการทำความเข้าใจวัยรุ่น การดูแลทางจิตใจแก่วัยรุ่น แกนนำเป็นเพื่อนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น

Position: 1276 (273 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2