Browse Items (35 total)

  • Tags: วัยรุ่น

สัญญาณเตือนซึมเศร้าในวัยรุ่น.pdf
infographic 9 พฤติกรรมเสี่ยงสัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคที่ทำให้เป็นโรที่ทำให้มีอาการทั้งร่างกาย จิตใจและความคิดซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น

เบื่อ ไม่อยากทำอะไร
ไม่สบายใจ
หลับยาก เป็นต้น

แผ่นพับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น.pdf
แผ่นพับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

สาเหตุการเป็นโรคซึมเศร้า
ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นซึมเศร้า

1648609466369.pdf
video การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารของวัยรุ่นกับคนในครอบครัวเพื่อให้เิกิดความเข้าใจกันและมีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

คู่มือ การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว (1).pdf
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สําคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

คู่มือEQ-12-16ปี.pdf
ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น การตัดสินใจแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้มีสติ คิดถึงผลที่จะตามมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์…

209-1588212761-แปลง.pdf
ดูแลใจลูกวัยรุ่นให้พร้อมรับมือกับไวรัส COVID-19 ด้วย 5 ส
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2