Browse Items (5 total)

  • Tags: ทักษะทางสังคม

1648001290214 (2).pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอน เรื่อง โรคสมาธิสั้นกับสมาธิเทียม

1648000895161.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอน เรื่อง ทำอย่างไร เมื่อเด็กป่วนในชั้นเรียน

1648000103655.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคมเรื่อง ความรู้สึกของเด็กสมาธิสั้น

1647874878153.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคมเรื่อง เทคนิคการจัดการพฤติกรรมการเรียนที่บ้าน

คู่มือฝึกทักษะทางสังคมเด็กออทิสติกวัยเร.pdf
โปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติกกลุ่มเรียนร่วมโรงเรียนปกติ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วยแผนการสอนจำนวน ทั้งหมด 16 สัปดาห์ติดต่อกัน สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมงรวม ในแต่ละครั้งบุคคลออทิสติกจะได้รับการสอนตามเนื้อหา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2