Browse Items (1 total)

  • Tags: ท่องให้ขึ้นใจ 5 คาถา

87472702_1195909680579246_1873302513600430080_n.pdf
.อย่ากลัวไวรัส จนเชื่อข่าวปลอมข่าวลือ หรือเพิ่มความหวาดวิตกให้สังคม

2.อย่ากลัวคนอื่น จนไม่กล้าเข้าใกล้ใคร หรือทำร้ายคนอื่นทางกายและจิตใจ

3.อย่ากลัวความลำบาก จนไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ ไม่ดูแลตัวเอง

4.อย่ากลัวการรักษา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2