Browse Items (1 total)

  • Tags: ปัจจัยสังคม

ปัจจัยทางสังคม กำหนดสุขภาพจิต.pdf
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารที่ร่วมจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก และ Calouste Gulbenkian Foundation’s Global Mental Health Platform ชุดเอกสารนี้มีสี่เล่ม ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้;

• นวัตกรรมเพื่อลดการรักษาอยู่ในสถานพยาบาล:…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2