Browse Items (1 total)

  • Tags: ผู้นำชุมชน

คู่มือผู้นำชุมชนและอสม.pdf
คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19” สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา คัดกรอง ประเมิน และให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจประชาชนเบื้องต้น ตามหลัก 3 ส การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การแนะนำแหล่งช่วยเหลือ และการส่งต่อ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2