Browse Items (1 total)

  • Tags: ผู้ประสบภาวะวิกฤต

คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT (2561).pdf
ในช่วงทศวรรษที่ผ่นมาประเทศไทยได้ผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ และภัยน้ำมือมนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง ภาวะสุขภาพ ภาวะเศษฐกิจ อุบัติเหตุหมู่ ไฟไหม้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2