Browse Items (3 total)

  • Tags: MCATT

คู่มือ MCATT COVID-19 (29-3-63)_17.32pm.pdf
ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำลังพยายามควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่นั้น ขณะเดียวกันวิกฤตครั้งนี้กำลังก่อให้เกิดความเครียดในคนทุกกลุ่ม…

คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT (2561).pdf
ในช่วงทศวรรษที่ผ่นมาประเทศไทยได้ผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ และภัยน้ำมือมนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง ภาวะสุขภาพ ภาวะเศษฐกิจ อุบัติเหตุหมู่ ไฟไหม้…

20200227797150180.pdf
กรมสุขภาพจิตได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) หรือทีม MCATT…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2