Browse Items (1 total)

  • Tags: ฝึกพูด

ภาพพลิกกิจกรรมสำหรับการฝึกพูดเด็กออทิสต.pdf
กิจกรรมการฝึกพูด ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอนภาษา 2. การสอนภาษา 3. การเตรียมความพร้อมก่อนสอนพูด 4. การสอนพูด เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาและการพูดในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไป
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2