Browse Items (1 total)

  • Tags: ฟังกัน วันละสิบ

Listen.pdf
"ฟังกัน วันละสิบ" ใช้เวลาในการเป็นผู้รับฟังที่ดี สื่อสารว่าฉันพร้อมรับฟังคุณและคนรอบตัวให้ได้ครบ 10 ครั้งในหนึ่งวัน หรือ ใช้เวลารับฟังกันเพิ่มขึ้นอีกวันละ 10 นาที…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2