Browse Items (2 total)

  • Tags: วิธีปฏิบัติ

หนังสือวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดฯ edit.pdf
การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน เรื่องภายในครอบครัว หรือแม้แต่เพียงแค่การออกมายังสถานที่สาธารณะต่างๆ ภายนอก ย่อมต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2