Browse Items (7 total)

  • Tags: คลายเครียด

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และแม้งานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะผลของความเครียดทำ…

แผ่นการ์ด ชี่กง.pdf
การฝึกหายใจคลายเครียด การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกสมาธิ การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 1 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 2 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 3 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 4 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 5 …

หนังสือวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดฯ edit.pdf
การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน เรื่องภายในครอบครัว หรือแม้แต่เพียงแค่การออกมายังสถานที่สาธารณะต่างๆ ภายนอก ย่อมต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2