คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ศตวรรษที่ 21

43.คู่มือเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่21.pdf
อันเนื่องมาจากพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้ ดังนั้น…

Position: 596 (228 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2