คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: สร้างสุขด้วยสติในองค์กร

รวมเรื่องเล่าองค์กรต้นแบบ (3).pdf
ลักษณะพิเศษของสติในองค์กรที่ทำในประเทศไทยก็คือ ไม่ได้ใช้สติเป็นเพียงทักษะของบุคคลเท่านั้น แต่พัฒนาให้สติเป็น Metaskill ที่นำไปใช้ในทุกระดับของการบริหารจัดการตั้งแต่บุคคล ทีมงาน ไปจนถึงพันธกิจองค์กรในทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานทั้งสุขภาพกาย…

Position: 298 (423 views)

รวมเรื่องเล่าการใช้สติในชีวิตและการทำงาน.pdf
โปรแกรมสติในองค์กรนั้น ให้ความสำคัญกับสติในฐานะที่เป็นทักษะกลาง (Metaskill) ที่ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล (ผ่านการทำงานอย่างมีสติ) ทีมและสัมพันธภาพกับลูกค้า (ผ่านสติสื่อสาร และการคิดใคร่ครวญด้วยสติ) และระดับองค์กร (ผ่านการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน)…

Position: 220 (495 views)

คู่มือวิทยากรTotal.pdf
คู่มือฉบับนี้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งกับผู้ฝึกอบรมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนใน Microteaching และสำหรับวิทยากรทั้งวิทยากรหน่วยงานและวิทยากรกลาง โดยที่วิทยากรหน่วยงานจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 2 วัน หลักสูตรวิทยากร (TOT) 2 วัน ฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมีบันทึก…

Position: 60 (966 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2