คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO)

Dublin Core

Description

คู่มือฉบับนี้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งกับผู้ฝึกอบรมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนใน Microteaching และสำหรับวิทยากรทั้งวิทยากรหน่วยงานและวิทยากรกลาง โดยที่วิทยากรหน่วยงานจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 2 วัน หลักสูตรวิทยากร (TOT) 2 วัน ฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมีบันทึก 5 สัปดาห์ และเข้าร่วมในประชาคมเรียนรู้ (CoP) ของ MIO ส่วนวิทยากรกลางจะต้องได้รับรอง โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือการได้มีโอกาสสอนจริง การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และการเข้าอบรมหลักสูตรวิปัสสนาที่กำหนดให้ (เพื่อพัฒนาตนเองและเข้าใจที่มาของสติอย่างลึกซึ้ง)

การจะใช้ประโยชน์คู่มือฉบับนี้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ท่านจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเองของการฝึกสมาธิ/สติ และนำมาใช้ในชีวิตประวันจากนั้นท่านก็จะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจจริง สมกับคุณค่าแห่งสติที่จะยังเป็นประโยชน์ให้กับคน องค์กรและสังคมต่อไป

Source

โครงการการพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร

Publisher

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Access Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 56 (1598 views)