คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: สร้างสุขในงาน

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลาก.pdf
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพทุกระดับมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

Position: 204 (758 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2