Browse Items (2 total)

  • Tags: สำหรับบุคลากรสุขภาพ

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลาก.pdf
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพทุกระดับมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

13.pnonelink บุคลากร11.pdf
ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด ประกอบด้วยสาระดังนี้ 1) การประเมินและให้ความรู้ตามโปรแกรมแก่ผู้ป่วยและญาติทางโทรศัพท์ 2) จำนวนครั้งของการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์เพื่อโทรถามและติดตามเยี่ยม 3)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2