คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: สำหรับบุคลากรของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง (printed ver)1.pdf
จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและวางรากฐานระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสเข้าถึงบริการเท่าเทียม กระทรวงสาธารณสุขจึงพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนบนแผ่นดินไทยสามารถข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง…

Position: 96 (2311 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2