คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุม ชนสำหรับบุคลากรของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

Dublin Core

Description

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและวางรากฐานระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสเข้าถึงบริการเท่าเทียม กระทรวงสาธารณสุขจึงพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนบนแผ่นดินไทยสามารถข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ ส่วนหนึ่งของงานคือการกำหนดนโยบายการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด การที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมมือกับ กรมสุขภาพจิต จัดทำโครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนขึ้นนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะผู้ป่วยจิตเวชรื้อรังจะมีะบบการดูแลและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนที่จะได้รับการเข้าถึงบริการสุขภาพตามรัฐธรรมนูญไทย

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 96 (2312 views)