Browse Items (1 total)

  • Tags: เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)ที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความพยายามอย่างยิ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2