Browse Items (1 total)

  • Tags: ส ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด

info.pdf
#infographic 3ส. ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด
คนใกล้ตัว ดูข่าวมากแล้วเครียด รีบช่วยด้วย 3ส.

“สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง”
.
.
ถ้าเครียดรุนแรง มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ให้รีบส่งต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2