คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Tags: เด็กอายุ 3-5 ปี

sicam-01-19-03-2019 (1) 3-5 ครู.pdf
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป…

Position: 4 (12830 views)

EQ 3-5 ปี.pdf
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ในการติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

Position: 93 (2378 views)

คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวทำไมเด็กวัยเรียนร้องIQดี EQเด่น.pdf
คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น"

Position: 323 (1016 views)

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี.pdf
นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี

Position: 87 (2419 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2