Browse Items (1 total)

  • Tags: เติมพลังใจ

Burn out.pdf
infographic เติมพลังใจในวันที่กำลังจะหมดไฟฝึกใจ ประกอบด้วย

ฝึกดีใจกับตัวเอง
ใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง
ยอมรับความเป็นมนุษย์
หาเวลาทำกิจกรรม
ฝึกปิดสวิทซ์เรื่องงานเมื่ออยู่บ้าน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2