Browse Items (1 total)

  • Tags: เลิกเหล้า

9.งดเหล้าเข้าพรรษา_final ปก1.pdf
ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ ได้จัดทำคู่มือนี้ เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถประเมินระดับปัญหาการดื่มของตนเองได้ว่าอยู่ในระดับใด และสามารถเลือกแนวทางการหยุดดื่มที่เหมาะสมกับระดับของปัญหาการดื่มของตนเอง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2