เตรียมความพร้อมก่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา”

Dublin Core

Description

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ ได้จัดทำคู่มือนี้ เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถประเมินระดับปัญหาการดื่มของตนเองได้ว่าอยู่ในระดับใด และสามารถเลือกแนวทางการหยุดดื่มที่เหมาะสมกับระดับของปัญหาการดื่มของตนเอง รวมถึงการปรับอุปนิสัยที่นำไปสู่การเลิกเหล้าให้ประสบความสำเร็จ แนะนำสถานบำบัดรักษาสำหรับผู้มีภาวะติดเหล้า และสมุดบันทึกการเลิกเหล้าเพื่อให้สามารถจัดการกับสภาวะที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและจิตใจ มีสติรับรู้สาเหตุหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้อยากดื่มเหล้าและจัดการปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการสื่อสารกับคนที่คุณรักให้เข้าใจถึงความต้องการที่อยู่ภายในใจ และมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถช่วยให้คุณงดเหล้าเข้าพรรษาได้ประสบความสำเร็จและปลอดภัย

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking