Browse Items (1 total)

  • Tags: แนวทางการดููแล

เคล็ดไม่ลับ...ฉบับดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม.pdf
การเป็นผู้ดูแลและอยู่เคียงข้างกับผู้ป่วยจิตเวชหรือคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมนั้น เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตที่ต้องประกอบด้วยความรู้ และความเข้าใจในการปรับตัวเข้าหากันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คู่มือ “เคล็ดไม่ลับ...…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2