Browse Items (1 total)

  • Tags: แนวทางการดูแลสังคมจิตใจ

018-E-book.pdf
กรมสุขภาพจิต ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) / อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าดูแลผู้สูงอายุ เช่น อสม.…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2