Browse Items (11 total)

  • Tags: ผู้สูงอายุ

1077675.pdf
infographic การดูแลทางสังคมใจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน (4ส.) มีเนื้อหาประกอบด้วย

ส.สังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม
ส.ใส่ใจเข้าใจปัญหา
ส.เสริมสร้างดูแลใจ
ส.ส่งต่อเชื่อมโยง

1649137624059.pdf
video ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีเนื้อหาเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เช่น

ท่านั่ง
ท่ายืน เป็นต้น

1.pdf
การให้การดูแลทางสังคมจิตใจด้วยการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้สูงอายุ รับรู้ เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านสังคม จิตใจ ที่มีผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้สูงอายุรับมือกับสภาวะอารมณ์…

แผ่นพับเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสังคม-จิตใจผู้สูงอายุ (edit 28-11-62).pdf
แผ่นพับ เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสังคม-จิตใจผู้สูงอายุ

แนวทางการดำเนินงาานส่งเสริมฯ(11-09-62).pdf
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสูงอายุ ฉบับนี้ มีความมุ่งหวังให้บุคลากรสาธารณสุขในคลินิกโรคเรื้อรังและบุคลากรที่ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตรวมถึงทีมหมอครอบครัว ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในโรงพยาบาลชุมชน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2