Browse Items (1 total)

  • Tags: โตไปไม่คอร์รัปชัน

สอนเด็กอย่างไร “โตไปไม่คอร์รัปชัน”.pdf
สอนเด็กอย่างไร “โตไปไม่คอร์รัปชัน” การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มสอนให้เด็กรู้จักและเริ่มสร้างพื้นฐานความดี 5 ประการ

1. ความซื่อสัตย์สุจริต…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2