Browse Items (2 total)

  • Tags: โรลอัพ

โรลอัพ เทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง.pdf
โรลอัพเทคนิคการคลายเครียดด้วยตนเอง ประกอบด้วย

การบริหารกายและจิตแบบชี่กง
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตยเอง (ฝึกหยุดความว้าวุ่นใจและมีสติ)

โรลอัพ คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิต.pdf
โรลอัพ คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิต ประกอบด้วย

ไม่แสดงความรังเกียจ
ไม่ตรีตราผู้ติดเชื้อ
อ่านข่าวสารจากแหล่งน่าเชือถือ
ช่วยเหลือ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ติดตามข่าวสารเชิงบวก
ให้เกียรติและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2