Browse Items (1 total)

  • Tags: ไอคิวและอีคิวเด็กสำหรับครู

21.คู่มือส่งเสริมไอคิวและอีคิวเด็กสำหรับครูพี่เลี้ยง ศูนย์ฒนาเด็กเล็ก.pdf
การมีสติปัญญาที่ดี (IQ) ช่วยให้คนเเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ และดำเนินชีวิตให้อยู่รอดในสังคม ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางอารมณ์ (EQ) ที่ดีด้วย จึงจะทำให้บุคคลเป็นคนที่มีคุณภาพได้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2