คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือส่งเสริมไอคิวและอีคิวเด็กสำหรับครู/พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Dublin Core

Description

การมีสติปัญญาที่ดี (IQ) ช่วยให้คนเเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ และดำเนินชีวิตให้อยู่รอดในสังคม ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางอารมณ์ (EQ) ที่ดีด้วย จึงจะทำให้บุคคลเป็นคนที่มีคุณภาพได้ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่เต็ม
ศักยภาพ เพราะการที่จะมี EQ ดี ต้องอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล
การตัดสินใจ ใจและความสามารถในการสื่อสารที่ดีด้วย การปลูกฝังที่ดีทั้งไอคิว (IQ) และอีคิว (EQ) ในวัยเด็กจะพัฒนาไปสู่ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต

การเสริมสร้างสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ผู้ดูแลเด็กจะต้องเข้าใจความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยด้วย กิจกรรมต้องไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป เพราะถ้าง่ายเด็กจะรู้สึกเบื่อ แต่ถ้ายากอาจจะเป็นการเร่งเด็กมากเกินไป ในขณะท่ร่างกายยังไม่พร้อมหรืออาจทำให้
รู้สึกผิดหวังและหมดกำลังใจแตถ้าจัดให้พอดี พอเหมาะพอสมควร

กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ จญาและความฉลาดทางอารมณเ์ ด็ก วัย 11/2– 5 ปี สำหรับครู/พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เริ่มจากการกำหนดคุณลักษณะสติปัญญาที่ยึดหลักพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นไปตามขั้นตอนทั้งพัฒนาการของสมองและร่างกายเป็นหลักสำหรับครู

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Language

Identifier

974-415-178-1

Date Created

2005-05-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1189 (270 views)