Browse Items (1 total)

  • Tags: 20 ปฏิกิริยาทางจิตใจที่อาจพบได้ในวิกฤติ Covid-19

5 (2).pdf
20 ปฏิกิริยาทางจิตใจที่อาจพบได้ในวิกฤติ Covid-19

ในสภาวะที่เราทุกคนต้องพบกับวิกฤติทางสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดระดับร้ายแรงไปทั่วโลก เราทุกคนจะมีปฏิกิริยาทางจิตในการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักจะเป็นไปตามความเสี่ยงที่เรานั้นรับรู้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2