Browse Items (1 total)

  • Tags: 3 ส.รับมือCOVID19

88152403_1198842500285964_6375991796882735104_n.pdf
"3 ส.รับมือCOVID19 ส.สอดส่องมองหา ส.ใส่ใจดูแลกันและกัน ให้คำแนะนำต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส.ส่งต่อเชื่อมโยงหากมีอาการให้รีบส่งต่อโรงพยาบาล อยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคม”
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2