คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ADHD

แผนพับ ADHD cre-01.pdf
ADHD : ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
โรคสมาธิสั้น คือ กลุ่มอาการที่เป็นความผิดปกติของพัฒนาการ อันเกิดจากความบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ทำให้มีปัญหาในการควบคุมตนเอง

Position: 90 (654 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2