Browse Items (4 total)

  • Tags: โรคสมาธิสั้น

Screenshot 2022-03-24 204845.pdf
ถ้าเด็กสมาธิสั้นไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เราก็จะพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเด็กดื้อ เป็นเด็กเกเรได้ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีความเสี่ยงติดยาเสพติด เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ อาจจะไม่มีงานทำหรือก่อปัญหาสังคมได้

โรคสมาธิสั้น .pdf
โรคสมาธิสั้น" เรียกย่อๆว่า ADHD มาจากชื่อในภาษาอังกฤษ “Attention deficit/ hyperactivity disorder”
เด็กวัยเรียนทั่วโลกพบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นประมาณ 7 % หมายความว่าในเด็กวัยเรียน 100 คน จะพบเป็นโรคสมาธิสั้น 7 คน ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 40 – 50 คน…

แผนพับ ADHD cre-01.pdf
ADHD : ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
โรคสมาธิสั้น คือ กลุ่มอาการที่เป็นความผิดปกติของพัฒนาการ อันเกิดจากความบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ทำให้มีปัญหาในการควบคุมตนเอง

โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำผู้ปกครอง.pdf
การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกนั่งดูทีวี หรือเล้่นเกมส์ได้นานๆ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2