Browse Items (2 total)

  • Tags: ASD

ออทิสติก1.pdf
หลักในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ 7 ประการ คือ
1. การกระตุ้นเด็กออทิสติกอย่างเหมาะสม เพื่อให้พัฒนาการที่หยุดยั้งเป็นไปตามปกติ

2. การลดพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กออทิสติก โดยการใช้พฤติกรรมบำบัดและกิจกรรมอื่นๆทดแทน

3.…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2