คู่มือสำหรับวิทยากรหลักสูตรการปรึกษาเพื่อความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

Dublin Core

Description

คู่มือสำหรับวิทยากรหลักสูตรการปรึกษาเพื่อความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

PDF

Identifier

ISBN: 974-296-313-4

Date Copyrighted

Text Item Type Metadata

Original Format

book

Social Bookmarking