Browse Items (7 total)

  • Tags: การให้คำปรึกษา

expert_court.pdf
หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาลนี้้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาวิทยากรการให้คำปรึกษา ซึ่่งเป็นกลไกสำคััญสำหรัับการเพิ่่มศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาให้มีทักษะการให้คำปรึกษาการทำความเข้าใจชีวิตมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายและมีประสบการณ์…

drug_court.pdf
หลักสูตรเล่มนี้ถือเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” โดยเป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อม สร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้คำ…

11.การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์111.pdf
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการให้บริการทางโทรศัพท์ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็น รวมถึงรูปแบบ เทคนิค และบริบทของการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2