คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Tags: การให้คำปรึกษา

11.การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์111.pdf
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการให้บริการทางโทรศัพท์ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็น รวมถึงรูปแบบ เทคนิค และบริบทของการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา…

Position: 771 (308 views)

13.คู่มือสำหรับวิทยากร หลักสูตรการปรึกษา เพื่อความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์.pdf
คู่มือสำหรับวิทยากรหลักสูตรการปรึกษาเพื่อความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

Position: 413 (565 views)

AVSEQ01.mp4
VDO การให้การปรึกษาแอลกอฮอล์

Position: 268 (772 views)

รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น.pdf
รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา

Position: 174 (1030 views)

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต.pdf
คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

Position: 76 (1639 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2