คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เรื่องดีดี 18 ปี TO BENUMBER ONE ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

Dublin Core

Description

หนังสือ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมเรียงความ ของผู้บริหาร ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONEทุกประเภท เนื้อหาเรียงความประกอบด้วย ประสบการณ์การทำงานความสำเร็จรวมถึงความรู้สึกดีดีของการดำเนินงาน ในโอกาสครบรอบ 18 ปีTOBENUMBERONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายทั่วประเทศ ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE

ทั้งนี้ในฐานะเลขานุการโครงการTOBENUMBERONEกรมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน TO BENUMBERONE ทุกท่านที่ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด และร่วมให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาหนังสือฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของผู้ปฏิัติงานและเครือข่าย นำไปใช้เพิ่มพูนทักษะสำหรับตนเอง และเพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ต่อไป

Publisher

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

Date

Format

Language

Type

Identifier

ISBN : 978-974-296-916-5

Date Created

2020-04-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1186 (331 views)