คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (10 total)

  • Date is exactly "2020-04-01"

55.2564 เรื่องดีดี 18 ปี สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั.pdf
“เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE” ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมเรียงความของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท และประชาชนทั่วไปในโอกาสครบรอบ 18 ปีTO BE NUMBER ONE…

Position: 1209 (182 views)

54.2564 เรื่องดีดี 18 ปี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงา.pdf
หนังสือ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมเรียงความ ของผู้บริหาร ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONEทุกประเภท…

Position: 1179 (212 views)

เบอร์โทรศัพท์.pdf
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์แนะนำเบอร์โทรศัพท์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นเบอร์สำหรับสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ร้องเรียนเกี่ยวกับ COVID-19 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เช็คสิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม…

Position: 514 (432 views)

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจ.pdf
องค์ความรู้ฯ เล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความครอบคลุมถึง ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำ แนะนำขององค์การอนามัยโลก…

Position: 264 (783 views)

su2563.pdf
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามลำดับ และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง…

Position: 83 (1543 views)

DAIM 2563.pdf
คู่มือนี้ถูกผลิตขึ้นมาใช้สำหรับเด็กที่คลอดด้วยน้ำหนักน้อย เมื่อแรกคลอด (Low Birth Weight) ทั้งจากการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Birth) และภาวะโภชนาการที่ไม่ดีในขณะตั้งครรภ์หรือจากการขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia)…

Position: 21 (3320 views)

มาล้างมือกันเถอะ covid19.pdf
เมื่อเราอยู่นอกบ้านไม่สะดวกในการใช้สบู่และน้ำล้างมือ "เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" จึงเป็นทางลือกที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนมือของเราก่อนที่เราจะไปสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร

Position: 192 (949 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2