คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Source

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

E-ISSN 2697-567X

Alternative Title

1. ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุ
คลินิกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดย อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร, วิชุดา จิรพรเจริญ, กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, ชัยสิริ อังกุระวรานนท์, อัศวิน โรจนสุมาพงศ์, ชลอวัฒน์ อินปา, นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์

2. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประชาชนเขตคลินิกหมอครอบครัวบ้านทุ่งเสี้ยว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โดย ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์

3. ผลของโปรแกรมกลุ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โดย สุบิน สมีน้อย, วิภาดา คณะไชย, อัชรา ฦๅชา, สาคร บุบผาเฮ้า, รัชชะฎา ธารจันทร์

4. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องและผู้ดูแล ในโรงพยาบาลสงขลา
โดย สังวาลย์ พงษ์ศร, กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

5. ความชุกของภาวะความเครียดของประชาชน (solastalgia) ต่อสภาวะหมอกควัน ของชุมชนตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดย สุพิมล ขอผล, ปิยธรณ์ เร่งเร็ว, ภิชญาดา สิริยาวาณิช, สุวรรณ วงศ์สุวรรณ

6. Mindset and its impact on academic performance and school-related happiness among upper primary school students
โดย ภัทธีรา เศรษฐบุตร, ชาคริยา ธีรเนตร, เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา

7. การพัฒนารูปแบบลดความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
โดย กัลยาณี โนอินทร์, อารี ชีวเกษมสุข, สุภมาส อังศุโชติ

8. พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย
โดย พนิดา ศิริอำพันธ์กุล, จุไรรัตน์ กีบาง

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 63 (1827 views)