คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ชุดรายงาน : สุราและสังคม ปี 2021 "สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา: มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย"

Dublin Core

Description

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก เชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนักวิจัยจากทั่วโลกทำงานด้วยกันเพื่อช่วยชีวิตมนุษยชาติ

กลยุทธ์การรับมือเชื้อไวรัสโคโรนาของแต่ละประเทศมีวิธีจัดการกับการดื่มสุราที่แตกต่างกันมาก บางประเทศลดการจำหน่ายสุราอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางประเทศมองว่าสุราเป็นตัวช่วยพยุงเศรษฐกิจท้องถิ่นเอาไว้ ส่วนในสวีเดนยังไม่มีการหยิบยกให้การดื่มสุราและผลกระทบที่ตามมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา

จัดทำโดย ทีมวิจัยการทบทวนวรรณกรรมนานาชาติและสวีเดน
Suggested citation: Andreasson S, Chikritzhs T,Dangardt F, Holder H, Naimi T, Sherk A, Stockwell T. (2021). Alcohol and Society 2021: Alcohol and the coronavirus pandemic: individual, societal and policy perspectives. Stockholm: Swedish Society of Nursing, SFAM, SAFF, CERA, The Swedish Society of Addiction Medicine, SIGHT, Movendi International & IOGT-NTO.

Publisher

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Date

Language

Type

Identifier

ISBN: 978-616-271-626-3

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 451 (493 views)