คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

บทเรียนการดำเนินงานการดูแลจิตใจ ในโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Dublin Core

Description

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพจิตผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามร่วมกับองค์กรอื่นๆ จึงได้มีการประมวลผลการดำเนินงานโดยจัดทำเป็น “เอกสารบทเรียนการดำเนินงานการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อค้นหาความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกรอบการดำเนินงานในการดูแลจิตใจผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลสนามแห่งอื่นๆ และที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 74 (774 views)