คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น ในสถานการณ์โควิด-19

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิต มีนโยบายในการพัฒนาสุขภาพจิตวัยรุ่น โดยเน้นการดูแลส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถสร้างทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้วัยรุ่น ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อที่จะปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 เป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking