คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting Program: Triple-P

Dublin Core

Description

"เด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาว" "ช่วงทองของชีวิตคือ วัยแรกเกิด-5 ปี" คำกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเพราะเป็นช่วงชีวิตที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การดูแลเด็กปฐมวัย ย่อมมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาให้เขาเจริญเติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดบวก และคิดช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (Creativity, Positivity, Response to social) โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางในดูแล ส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลาน ผ่านกิจกรรม กอด เล่า เล่น เต้น วาด สร้างสมาธิ รวมถึงสร้างวินัย และการสื่อสารทางบวก เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ที่ดีซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 1 (18566 views)