Application/ infographic

Dublin Core

Title

Application/ infographic

Collection Items

เสริมสร้างพลังใจ
infographic เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

เสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว"รักรู้ Together"
แผ่นพับ เสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว"รักรู้ Together" มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 3 พลัง สร้างวัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย พลังบวก พลังหยืดหยุ่น พลังร่วมมือ

ตรวจเช็คสุขภาพใจกันเถอะ
infographic ตรวจเช็คสุขภาพใจกันเถอะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนสู้ภัย COVID-19
infographic การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนสู้ภัย COVID-19 ประกอบไปด้วยเนื้อหา

ชุมชนปลอดภัย เอื้ออาทร ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน
เอื้ออาทร ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน

วิธีส่งเสริมให้เกิดความสุข 5 มิติ
infographic วิธีส่งเสริมให้เกิดความสุข 5 มิติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีสร้างความสุขประกอบไปด้วย

สุขสบาย
สุขสนุก
สุขสง่า
สุขสว่าง
สุขสงบ

การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน (4 ส.)
infographic การดูแลทางสังคมใจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน (4ส.) มีเนื้อหาประกอบด้วย

ส.สังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม
ส.ใส่ใจเข้าใจปัญหา
ส.เสริมสร้างดูแลใจ
ส.ส่งต่อเชื่อมโยง

10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน
infographic 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความสุขในที่ทำงาน เช่น

ทบทวนสิ่งดีๆี่เกิดดขึ้นในแต่ละวัน
มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันเสมอ
เอ่ยคำขอโทษ และขอบคุณให้เป็นนิสัย
ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ เป็นต้น

เสริมสร้างพลังใจให้ตนเองในภาวะวิกฤตติดเชื้อไวรัสโควิด-19
infographic เสริมสร้างพลังใจให้ตนเองในภาวะวิกฤตติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

พลังใจที่เข้มแข็ง คือ
พลังอึด
พลังฮึด
พลังสู้
View all 240 items

Collection Tree

Social Bookmarking