คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (10 total)

  • Date is exactly "2020-05-20"

98884444_1262143333955880_1097042073120407552_n.pdf
ในภาวะวิกฤติที่เราทุกคนเผชิญเชื้อไวรัสโควิด-19 คงหนีไม่พ้นความกลัวและความกังวล เด็กออทิสติกก็เช่นกัน พ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลของพวกเขาได้โดย สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบทางกายและทางใจ สร้างความหวังที่เราสามารถทำได้…

Position: 740 (109 views)

10. แผ่นพับ - การดูแลใจตนเอง เมื่อต้องทำงานที่บ้าน.pdf
หลายองค์กรได้นำนโยบายการทำงานในสถานที่พักอาศัย หรือ work from home เข้ามาใช้แทนการทำงานในสำนักงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ อาจเกิดความไม่คุ้นชินขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานนี้ ดังนั้น…

Position: 361 (260 views)

9. แผ่นพับ - วิธีดูแลใจเด็ก ในช่วงไวรัสโควิด19 ระบาด.pdf
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะมีวิธีการดูแลจิตใจเด็ก ๆ อย่างไร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 458 (198 views)

8. แผ่นพับ - เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติก กลัวโรคโควิด-19.pdf
เด็กออทิสติกก็มีความกังวลและความกลัวต่อโควิด 19 เช่นเดียวกัน แต่พวกเขาจะแสดงออกมาไม่เก่ง แต่สามารถสังเกตได้ เช่น พูดและถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ซึ่งพ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลนี้ได้ จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 464 (195 views)

7. แผ่นพับ - 5ต. ดูแลใจ กักตัวอย่างไร ไม่เครียด.pdf
เมื่อต้องกักตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นมา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 414 (223 views)

6. แผ่นพับ -  5ร.ดูแลใจ.pdf
วิธีดูแลจิตใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้หลัก 5 ร. มีอะไรบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 394 (239 views)

5. แผ่นพับ - 3 ไม่ 3 ต้อง.pdf
วิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19

Position: 444 (204 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2