คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (812 total)

  • Format is exactly "PDF "

Proceedings 2566-Total.pdf
กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง” (Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ…

Position: 381 (604 views)

10วิธีมีความสุขในการทำงาน.pdf
การทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิต ช่วงเวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันที่เราต้องอยู่ที่ทำงาน คงจะดีที่สุดหากคุณได้ทำงานที่ดีและมีความสุข แต่ถ้างานที่ทำอยู่ทำให้คุณรู้สึกแย่ ท้อแท้ และเสียสมดุลในชีวิต…

Position: 709 (327 views)

หมดแรงจูงใจ.ทำอย่างไรดี.pdf
แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันที่ทาให้คนอยากทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีทิศทาง ในบริบทของการทางาน แรงจูงใจในการทางานก็หมายถึงแรงผลักดันหรือกระตุ้นให้บุคคลทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ

Position: 654 (343 views)

วิธีเอาชนะภาวะซึมเศร้าในที่ทำงาน.pdf
ภาวะซึมเศร้ามีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลและผลผลิตขององค์กร หากคุณเคยเห็นใครบางคนหรือเป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกเศร้าๆ เวลาอยู่ที่ทำงาน ไม่อยากทำอะไร อยากออกไปให้พ้นๆและไม่กลับมาอีก ขาดลามาสายบ่อยๆ ข้อแนะนำต่างๆ…

Position: 939 (276 views)

9-แนวทางปฏิบัติสำหรับการช่วยเหลือผู้ตกงาน.pdf
จึงได้จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับการช่วยเหลือผู้ตกงานที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายขึ้นเพื่อให้บุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตกงานและไม่มีรายได้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือประกอบการดําเนินการดูแลผู้ตกงานและไม่มีรายได้

Position: 1031 (262 views)

7-การวิจัยประเมิน.pdf
จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 39.8 สอดคล้องกับฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย (โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, 2563)…

Position: 1095 (249 views)

8-บทสรุป.pdf
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก โดยประเทศไทยได้คาดการณ์ ว่าผลกระทบนี้จะส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ0.99 หรืออัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า8คน ต่อแสนประชากร (มรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พ.ศ. 2562 – 2563)…

Position: 1147 (228 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2