คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (14 total)

  • Subject is exactly "กำลังใจ"

Manual_BRT_full 05.2023 (1).pdf
คู่มือหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์BRT (e-Learning) เป็นคู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุ 13 - 18 ปี เพื่อเป็นแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างพลังใจ และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับปัญหาและความท้าทาย…

Position: 1297 (239 views)

65.2565ดีต่อใจ (1).pdf
การเสริมสร้างพลังใจเป็นการปูพื้นฐานสุขภาพใจ ให้กับวัยรุ่น พลังใจเป็นเหมือนเข็มทิศควบคุมความคิด การกระทำ คนที่มีพลังใจมาก จะเป็นคนที่มีแรงจูงใจดี มีวินัย และชอบมองโลกในแง่ดี เมื่อมีอุปนิสัยเหล่านี้แล้ว ชีวิตทั้งส่วนตัวและการเรียนก็จะมีแต่ความสำเร็จ…

Position: 1349 (172 views)

3 COVID.jpg
การปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ใส่ใจในสิ่งที่ทำแต่ละขณะ สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ส่งพลังบวกกับผู้คนรอบข้าง

Position: 1397 (140 views)

คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ.pdf
คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ เล่มนี้ เป็นคู่มือช่วยให้เราและคนรอบข้างสังเกตุ หรือหมั่นสำรวจความเข้มแข็งทางใจ ของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหาทางแก้ไขหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อไป

Position: 1392 (145 views)

คู่มือวิทยากรเสริมสรางความเข้มแข็งทางใจ เขตสุขภาพที่ 2 (2).pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้พัฒนาคู่มือวิทยากร ครู ก หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ สําหรับประชาชน ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและทีมแกนนําในชุมชนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสําหรับประชาชนในพื้นที่…

Position: 1249 (341 views)

แผ่นพับA4 สร้างพลังใจวัยทำงาน.pdf
แผ่นพับสร้างพลังใจ วัยทำงาน เป็นแผ่นพับที่ให้ความรู้ประกอบด้วย 8 เครื่องมือ สร้างสุขคนวัยทำงาน ที่ช่วยเสริมพลัง อึด ฮึด สู้ ในช่วง โควิด - 19

Position: 1327 (196 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2